BỔ SUNG CÁC LOẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC LƯU KÝ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, TRONG ĐÓ CÓ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

BỔ SUNG CÁC LOẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC LƯU KÝ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, TRONG ĐÓ CÓ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

2022-12-09 18:07:49 510

Ngày 30/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 16/2022/TT-NHNN (“Thông tư 16”) thay thế Thông tư số 04/2016/TT-NHNN (“Thông tư 04”) ngày 15/04/2016 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là “NHNN”).

Lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN được hiểu là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu giấy tờ có giá do thành viên trực tiếp lưu ký tại NHNN hoặc lưu ký tại Tài khoản khách hàng của NHNN tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC”) nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích liên quan đến giấy tờ có giá của người sở hữu và thực hiện một số nghiệp vụ tại NHNN.

Một số nội dung liên quan đến việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 16, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các loại giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN

Các loại giấy tờ có giá bao gồm:

 • Tín phiếu NHNN;
 • Trái phiếu Chính phủ;
 • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;
 • Trái phiếu chính quyền địa phương được sử dụng trong các giao dịch của NHNN theo theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;
 • Trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;
 • Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc); trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác;
 • Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

2. Bổ sung thành viên lưu ký tại NHNN

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2019/TT-NHNN ngày 22/10/2019 về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước quy định: “Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phép mua tín phiếu NHNN từ tổ chức tín dụng trên cơ sở thỏa thuận giữa Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và tổ chức tín dụng”. Do vậy, nhằm tạo sự thống nhất giữa các quy định pháp luật, Thông tư 16 chấp thuận cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phép mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN.

Theo đó, các thành viên lưu ký tại NHNN bao gồm:

 • Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
 • Các tổ chức tín dụng;
 • Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc NHNN.

3. Bổ sung các nghiệp vụ mới liên quan đến việc sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN

Sử dụng giấy tờ có giá trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ:

 • Nghiệp vụ thị trường mở;
 • Nghiệp vụ tái cấp vốn;
 • Cầm cố giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;
 • Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên quan ngân hàng;
 • Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thanh toán tập trung;
 • Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử qua Hệ thống bù trừ điện tử;
 • Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập các nghiệp vụ khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Sử dụng giấy tờ có giá trong nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

4. Bổ sung quy định liên quan đến thay đổi thông tin tài khoản lưu ký giấy tờ có giá

Khi có sự thay đổi thông tin, thành viên phải thông báo và gửi hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên quan cho NHNN (Sở Giao dịch) trong 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Lưu ý về hiệu lực chuyển tiếp của Thông từ 16 đối với các trường hợp sau:

 • Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác đã có tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN được mở theo Thông tư 04 thì tiếp tục được sử dụng tài khoản đó để thực hiện các giao dịch theo quy định tại Thông tư 16 mà không cần phải đăng ký lại tài khoản;
 • Đối với những giao dịch đã thực hiện trước ngày 17/01/2023 liên quan đến giấy tờ có giá thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 16 nhưng chưa được lưu ký tại NHNN thì tiếp tục được thực hiện theo thỏa thuận đã ký giữa các bên liên quan.

Thông tư 16 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2023.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi