CÁC KHOẢN CHI PHỤC VỤ THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN CÔNG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÁC KHOẢN CHI PHỤC VỤ THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN CÔNG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

2023-09-29 20:34:45 767

Ngày 19/09/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định 1182/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán (“Quyết định 1182”).

Theo đó, chủ đầu tư phải thanh toán cho Bộ Giao thông vận tải ("Bộ GTVT”) chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán như sau:

1. Chi trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán

- Mức chi cho các thành viên Tổ công tác thẩm tra, người phê duyệt quyết toán và các cá nhân thuộc cơ quan Bộ được phân công tham gia hỗ trợ công tác thẩm tra quyết toán được xác định theo công thức sau: 

Ctt = H*Lcs*Ttt*Mht

Trong đó:

H: hệ số lương bình quân của khối cơ quan Bộ tại tháng 12 của năm trước liền kề;

Lcs: mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Ttt: thời gian thẩm tra và phê duyệt quyết toán tối đa (tính theo tháng).

Mht: mức hỗ trợ quy định cụ thể:

STT

Đối tượng hưởng

Mức hỗ trợ

1

Người phê duyệt, Tổ trưởng và Tổ viên thường trực

50%

2

Các tổ viên khác của Tổ công tác

40%

3

Các cá nhân thuộc cơ quan Bộ được phân công tham gia hỗ trợ công tác thẩm tra quyết toán (không quá 07 người đối với dự án quan trọng Quốc gia hoặc dự án nhóm A, 05 người đối với dự án nhóm B và 03 người đối với dự án nhóm C)

25%

- Đối với các dự án quan trọng Quốc gia hoặc dự án nhóm A: mức chi mỗi đợt được tính bằng mức chi đối với một dự án nhóm B hoặc một dự án nhóm C (nếu thuộc trường hợp phải thẩm tra, phê duyệt nhiều đợt và tùy thuộc vào giá trị thẩm tra, phê duyệt mỗi đợt quyết toán).

- Tổng mức chi trực tiếp cho công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán cho từng dự án không được vượt quá nguồn chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được chủ đầu tư thanh toán cho Bộ Giao thông vận tải theo định mức tại Điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công ("Tổng Chi phí”).

2. Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán

Chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn do Văn phòng Bộ GTVT tổ chức ký hợp đồng để thực hiện một phần công việc thẩm tra quyết toán.

3. Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính hoặc trang thiết bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

Bảo đảm có chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ, phù hợp với quy định hiện hành.

4. Các khoản chi khác có liên quan đến công tác thẩm tra quyết toán, phê duyệt quyết toán

- Chi dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, mạng internet, ….);

- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Chi cho công tác chỉnh lý hồ sơ;

- Chi cho công tác sửa chữa phòng họp, phòng làm việc, kho lưu trữ,...;

- Các khoản chi khác (nếu có).

5. Tổng mức chi tối đa cho các nội dung chi tại Mục 3, Mục 4 nêu trên không vượt quá 60% Tổng Chi phí.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1562/QĐ-BGTVT ngày 23/08/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi