CHÍNH PHỦ THÔNG QUA LOẠT GIẢI PHÁP VÀ CHỈ TIÊU HƯỚNG TỚI PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH NỀN KINH TẾ TRONG NĂM 2024

CHÍNH PHỦ THÔNG QUA LOẠT GIẢI PHÁP VÀ CHỈ TIÊU HƯỚNG TỚI PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH NỀN KINH TẾ TRONG NĂM 2024

2024-01-26 10:10:20 452

Nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã trải qua năm 2023 với nhiều khó khăn và thử thách, trong đó doanh nghiệp bất động sản và thị trường bất động sản là một trong những đối tượng chịu nhiều tác động tiêu cực nhất; bước sang năm 2024 với bối cảnh những khó khăn vẫn đang tồn tại và những dấu hiệu tích cực chưa thực sự rõ ràng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (“Nghị Quyết 01”); những vấn đề trọng tâm được Nghị Quyết 01 đề cập cụ thể như sau:

1. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

 • Chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; khuyến khích các tổ chức tín dụng đơn giản hóa thủ tục cho vay, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
 • Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.
 • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, ven biển và các chương trình mục tiêu quốc gia.
 • Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

2. Hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách và cắt giảm thủ tục hành chính trong kinh doanh

 • Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi.
 • Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, bất động sản ... góp phần nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản, hạn chế lệch pha cung - cầu sản phẩm bất động sản, chú trọng khuyến khích phát triển sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu lớn của xã hội như: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp.

3. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại

 • Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm đối với cả các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, tuyến luồng hàng hải.
 • Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa.
 • Bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá nguyên vật liệu, rà soát, đề xuất các giải pháp quản lý việc đầu tư phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng.
 • Chủ động xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành cơ chế đặc thù hoặc bổ sung nguồn lực để thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia trong trường hợp cần thiết.
 • Nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển điện lực và năng lượng tái tạo; khẩn trương ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thu hút đầu tư các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi và phát triển hydrogen tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu, xây dựng các chính sách, định hướng về phát triển, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, không gian ngầm đô thị.

4. Một số định hướng phát triển kinh tế theo ngành, lĩnh vực

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản, Nghị Quyết 01 cũng đề cập đến một số vấn đề khác mang tính định hướng cho nền kinh tế trong năm 2024 cũng như các năm tiếp theo:

 • Đối với ngành công nghiệp:

+ Tập trung phục hồi, phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất chíp bán dẫn.

+ Ban hành cơ chế, chính sách đột phá nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, công nghiệp nền tảng và công nghệ mới nổi (chip bán dẫn…).

 • Đối với lĩnh vực đầu tư:

+ Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là trong những ngành, lĩnh vực mới nổi, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong nước và các doanh nghiệp trong nước, tham gia sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

+ Tiếp tục sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước để tập trung trong những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; lĩnh vực mà doanh nghiệp các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

 • Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ:

+ Hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

+ Nghiên cứu đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off);

+ Thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất kinh doanh. 

 • Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Một số chỉ tiêu lớn về phát triển kinh tế:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2024

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

%

6,0 - 6,5

2

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

%

106,0 – 106,5

3

GDP bình quân đầu người

USD

Khoảng 4.700 – 4.730

4

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP

%

Khoảng 24,1 – 24,2

5

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân

%

4,0 – 4,5

6. Một số văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư dự kiến ban hành trong năm 2024:

TT

Tên/Trích yếu VB

Thời hạn hoàn thành

1

Luật Địa chất và khoáng sản

Tháng 2

2

Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Tháng 5

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tháng 8

4

Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Tháng 6

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Tháng 3

6

Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Tháng 9

7

Đề xuất khung pháp luật đối với hộ kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và cơ chế, chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Tháng 6

8

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/11/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Tháng 11

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tháng 12

10

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Năm 2024

11

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Năm 2024

12

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất (thay thế Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất)

Tháng 9

Nghị Quyết 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

Bình luận:

Từ khóa:  Nghị quyết 01

,  

chính sách

,  

kinh tế

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi