CTCP CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA MÌNH KHÔNG?

CTCP CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA MÌNH KHÔNG?

2022-08-03 19:28:51 405

Câu hỏi: Công ty cổ phần có được ký hợp đồng lao động với Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát của mình không?

Trả lời: 

Theo quy định pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông bầu với chức năng thực hiện “giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty[1]. Ban Kiểm soát sẽ gồm có Trưởng Ban và các thành viên.

Tại Điều 169 Khoản 1 LDN 2020 quy định về các tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên, trong đó có nội dung: “Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.”

Tại Điều 286 Khoản 2 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán năm 2019 cũng quy định: thành viên Ban Kiểm soát “không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty”.

Như vậy, quy định pháp luật hiện hành không bắt buộc và cũng không cấm thành viên Ban Kiểm soát là người lao động, ký hợp đồng lao động với công ty. Tuy nhiên trong trường hợp là người lao động trong Công ty, Trưởng Ban/thành viên Ban Kiểm soát sẽ không được nắm giữ chức vụ quản lý (đối với tất cả doanh nghiệp) và không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty (áp dụng riêng cho các doanh nghiệp là công ty đại chúng).

Ngoài ra, để xác định Trưởng Ban Kiểm soát/ thành viên Ban Kiểm soát có được/phải ký hợp đồng lao động với Công ty hay không còn phải căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Theo đó, có nhiều trường hợp các công ty có quy định riêng khác hoặc bổ sung so với quy định pháp luật. Trong trường hợp này, pháp luật ưu tiên việc áp dụng quy định tại Điều lệ Công ty.

Theo thông lệ quản trị tốt trên thị trường, xuất phát từ vai trò của Ban Kiểm soát, để đảm bảo tính khách quan và khả năng làm việc độc lập của Trưởng Ban Kiểm soát/thành viên Ban Kiểm soát, các doanh nghiệp thường đề cử và bầu các cổ đông hoặc đại diện cổ đông không phải là người lao động của Công ty vào các vị trí này.

[1] Khoản 1 Điều 170 LDN 2020

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi