ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TRÊN HỆ THỐNG

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TRÊN HỆ THỐNG

2023-08-11 14:43:13 1054

Ngày 16/09/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp phải đăng ký và thực hiện các giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán. Thực hiện các quy định nêu trên, ngày 10/7/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Quyết định 56/QĐ-SGDVN (“Quyết định 56”) về quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“Sở GDCKHN”), áp dụng đối với các doanh nghiệp chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, thành viên giao dịch trái phiếu riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tại đây, ATA Legal Services sẽ tổng hợp những quy định nổi bật về quy chế giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Quyết định 56 để Quý Khách hàng và độc giả quan tâm, theo dõi.

1. Quy trình, trình tự, hồ sơ giao dịch trái phiếu

Theo Quyết định 56, việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở GDCKHN được thực hiện theo quy trình, trình tự như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ Đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu

a) Chủ thể đề nghị: Các doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ.

b) Cơ quan thẩm quyền: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

c) Thành phần hồ sơ:

STT

Tài liệu

1

Đơn đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu theo mẫu quy định

2

Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của chủ thể đề nghị

Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3

 

 

Tài liệu chứng minh chấp thuận giao dịch trái phiếu

Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu.

Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).

Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)

4

Tài liệu khác có liên quan

Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu hoặc loại trái phiếu phát hành (nếu có).

d) Thời hạn phải nộp hồ sơ đăng ký giao dịch: Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của VSDC.

e) Hình thức nộp hồ sơ: Điện tử (thông qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp).

Bước 2: Quy trình, thời gian Xử lý hồ sơ

a. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở GDCKHN ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trường hợp từ chối, Sở GDCKHN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở GDCKHN yêu cầu doanh nghiệp phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày SGDCKHN yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp đăng ký giao dịch phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch theo yêu cầu.

2. Quy định về hoạt động giao dịch trái phiếu trên hệ thống

Vấn đề

Quy chế giao dịch

Ngày giao dịch đầu tiên

Trong khoảng thời gian từ 03 đến 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở GDCKHN ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch.

(ngày giao dịch cụ thể được xác định dựa trên thời gian dự kiến giao dịch tại đơn đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu).

Loại hình giao dịch

Giao dịch mua bán thông thường.

Phương thức giao dịch

Phương thức giao dịch thỏa thuận, bao gồm:

+ Thỏa thuận điện tử; và

+ Thỏa thuận thông thường.

Đơn vị giao dịch, khối lượng giao dịch, đơn vị yết giá

+ Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu.

+ Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.

+ Đơn vị yết giá: 01 đồng.

Xác lập giao dịch

Được xác lập khi bên mua và bán xác nhận thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở GDCKHN.

3. Xử lý các trường hợp phát sinh trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

3.1. Tạm ngừng giao dịch trái phiếu khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Theo đề xuất của doanh nghiệp đăng ký giao dịch trong trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, hoán đổi trái phiếu và các trường hợp khác theo quy định. Trái phiếu được khôi phục giao dịch khi có thông báo của VSDC (xác nhận danh sách người sở hữu trái phiếu) và đề xuất về khôi phục giao dịch của doanh nghiệp.

b) Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trái phiếu được khối phục giao dịch khi có văn bản của UBCKNN hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Hủy bỏ đăng ký giao dịch trái phiếu theo một trong các trường hợp sau đây:

a) Trái phiếu đến thời gian đáo hạn hoặc doanh nghiệp phát hành chuyển đổi, mua lại hoặc hoán đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

b) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành; chấm dứt sự tồn tại do giải thể hoặc phá sản hoặc thực hiện chia, tách doanh nghiệp.

c) SGDCKHN phát hiện doanh nghiệp phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch, giả mạo hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch.

Quyết định 56 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi