GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP CỦA NĂM 2023

GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP CỦA NĂM 2023

2023-10-06 16:36:03 832

Trong thời gian qua, hàng loạt các chính sách về giảm tiền thuê đất đã được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh. Gần đây nhất là chính sách giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 30/01/2023 (“Quyết định 01”). Nội dung này đã được ATA Legal Services cập nhật tại đây.

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg (“Quyết định 25”) về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 với các nội dung nổi bật dưới đây.

1. Đối tượng áp dụng

Việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25 được áp dụng đối với người thuê đất là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, những đối tượng này bao gồm cả người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và đang được giảm tiền tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

2. Cách thức xác định mức giảm tiền thuê đất

a. Mức giảm tiền thuê đất:

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

b. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất:

  • Mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.
  • Theo Quyết định 01, trường hợp các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê đất năm 2022 mà đã thực hiện thanh toán đủ tiền thuê đất của năm đó, số tiền đã nộp thừa được trừ vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo. Tuy nhiên, số tiền nộp thừa này sẽ không được tính vào mức giảm trừ 30% tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25.

Như vậy, tiền thuê đất phải nộp = Tiền thuê đất phải nộp năm 2023 – 30% * (Tiền thuê đất phải nộp năm 2023 – Số tiền được giảm hoặc/và khấu trừ (nếu có)) – Số tiền nộp thừa theo Quyết định 01 (nếu có).

Quyết định 25 có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2023. Các đối tượng phải nộp và gửi hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất đến cơ quan có thẩm quyền chậm nhất ngày 31/03/2024. Tất cả trường hợp nộp hồ sơ sau thời hạn trên đều không được hưởng chính sách theo Quyết định này.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi