GIẢM BỚT ĐIỀU KIỆN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHI THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

GIẢM BỚT ĐIỀU KIỆN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP KHI THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

2023-07-14 21:23:04 1193

Ngày 22/6/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-NHNN (“Thông tư 05”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN (“Thông tư 30”) quy định về việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng (“TCTD”) phi ngân hàng. Theo quy định mới, có nhiều nội dung sửa đổi mang tính tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập TCTD phi ngân hàng và cả quá trình hoạt động của TCTD phi ngân hàng. Dưới đây là tổng hợp của ATA Legal Services về những thay đổi đáng chú ý đó.

1. Giảm bớt điều kiện đối với cổ đông sáng lập (“CĐSL”) của TCTD phi ngân hàng cổ phần

Thông tư 30

Thông tư 05

(i) Có tối thiểu 02 CĐSL là tổ chức;

(ii) Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp;

(iii) Cam kết hỗ trợ về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả, thanh khoản;

(iv) Không phải là cổ đông chiến lược, CĐSL, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

(v) Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập TCTD phi ngân hàng; không được dùng vốn ủy thác, vốn huy động, vốn vay của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

(i) không phải là cổ đông chiến lược, CĐSL, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của TCTD khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, và

(ii) không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

2. Rút ngắn thời hạn Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”) xác nhận hợp lệ đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập TCTD phi ngân hàng

Theo đó, thời hạn để NHNN xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét chấp thuận nguyên tắc hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không đầy đủ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (thay vì 30 ngày như được quy định tại Thông tư 30).

3. TCTD phi ngân hàng không phải đăng ký Điều lệ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung với NHNN

Theo quy định tại Thông tư 05, TCTD phi ngân hàng không phải thực hiện việc đăng ký ký Điều lệ và Điều lệ sửa đổi, bổ sung với NHNN mà chỉ cần thông báo đến NHNN thông qua việc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính NHNN Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên thông qua trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

TCTD phi ngân hàng tự chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được thông qua.

Thông tư 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 06/8/2023 và bãi bỏ khoản 2, 3,5, 6 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-NHNN, bãi bỏ Điều 4 Thông tư 17/2018/TT-NHNN, bãi bỏ khoản 7 Điều 1, khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 Thông tư 01/2019/TT-NHNN.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi