GIẢN LƯỢC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

GIẢN LƯỢC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

2022-08-12 14:47:22 382

Ngày 09/08/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (“BKHĐT”) đã ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BKHĐT ("Quyết định 1392") công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của BKHĐT, thay thế Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT ngày 17/6/2021. Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, Quyết định này đã hệ thống hóa lại các báo cáo trong lĩnh vực đầu tư. Theo đó, nhiều báo cáo đã được giản lược, hoặc gộp, hoặc bỏ khỏi danh mục chế độ báo cáo mà các đối tượng liên quan cần thực hiện, cụ thể từ chỗ 160 đầu mục báo cáo tại Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT, nay Quyết định 1392 chỉ còn liệt kê 59 đầu mục báo cáo.

Dưới đây, chúng tôi chỉ đề cập đến các loại báo cáo trong lĩnh vực đầu tư mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần lưu ý để thực hiện. Cụ thể:

Trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư:

  1. Báo cáo hằng quý và hằng năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư của Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.
  2. Báo cáo hằng quý và hằng năm về tình hình hoạt động của dự án đầu tư của Nhà đầu tư.
  3. Báo cáo 6 tháng và hằng năm về tiến độ thực hiện đối với dự án đang trong quá trình đầu tư; về hiệu quả đầu tư đối với dự án đang hoạt động của Nhà đầu tư (đối với dự án đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước).

Trong lĩnh vực triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Báo cáo hằng năm về hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo của Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và Công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đấu thầu: Báo cáo hằng năm về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế tập thể:

  1. Báo cáo hằng năm về kết quả phân loại, đánh giá hợp tác xã của Hợp tác xã.
  2. Báo cáo hằng năm về tình hình hoạt động của hợp tác xã của Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

Trong lĩnh vực giám sát, đánh giá đầu tư:

  1. Báo cáo 6 tháng và hằng năm về giám sát, đánh giá định kỳ (đối với các chương trình, dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công) của Chủ chương trình, chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công và Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
  2. Báo cáo hằng năm về tổng hợp công tác giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý của Chủ chương trình, chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công và Nhà đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
  3. Báo cáo 6 tháng và hằng năm về giám sát, đánh giá định kỳ (đối với các dự án PPP) của Nhà đầu tư thực hiện dự án PPP.
  4. Báo cáo 6 tháng và hằng năm về giám sát, đánh giá định kỳ (đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác) của Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác.
  5. Báo cáo 6 tháng và hằng năm về giám sát, đánh giá định kỳ (đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài) của Nhà đầu tư các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Trong các lĩnh vực khác: Báo cáo hằng quý và hằng năm về xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 9/8/2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi