MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý VỀ ĐỐI VỚI VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ THAY ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý VỀ ĐỐI VỚI VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

2022-09-16 14:47:40 354

Ngày 31 tháng 08 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2022/NĐ-CP (“Nghị định 58”) thay thế cho Nghị định 12/2012/NĐ-CP (“Nghị định 12”) nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (“TCPCPNN”) tại Việt Nam. Nghị định 58 có nhiều thay đổi so với quy định tại Nghị định 12, cụ thể như sau:

1. TCPCPNN không thực hiện quyên góp tài chính, vận động tài trợ, gây quỹ từ các tổ chức, cá nhân Việt Nam

Đây không phải là nội dung mới nhưng lần đầu được khẳng định rõ ràng và chi tiết khi định nghĩa về TCPCPNN được Nghị định 58 đề cập tại Khoản 1 Điều 3.

2. Thông tin, dữ liệu về TCPCPNN được lưu trữ tại Việt Nam

Đây là nội dung mới phù hợp với quy định tại Luật An ninh mạng 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và từng được ATA cập nhật tại Bản tin pháp lý ngày 09 tháng 09 năm 2022.

Quý khách hàng có thể truy cập vào đường link sau để biết thêm chi tiết: https://ata-legal.com/du-lieu-thong-tin-ca-nhan-cua-nguoi-su-dung-dich-vu-tai-viet-nam-va-do-nguoi-su-dung-dich-vu-tai-viet-nam-tao-ra-phai-duoc-luu-tru-tai-viet-nam. 

3. Nhiều thay đổi trong hình thức hoạt động của TCPCPNN tại Việt Nam

Trước đây, tại Nghị định 12, TCPCPNN được đăng ký và hoạt động ở Việt Nam dưới 3 hình thức: 1- Giấy đăng ký hoạt động; 2- Giấy đăng ký lập văn phòng dự án; và 3 – Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện. Trong đó, Giấy đăng ký lập văn phòng dự án và Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện chỉ được xem xét cấp khi TCPCPNN đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động trước đó. Ngoài ra, để đăng ký lập văn phòng đại diện, TCPCPNN phải đáp ứng thêm điều kiện là: đã hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam ít nhất 02 năm.

Nghị định 58 có nhiều thay đổi liên quan đến hình thức hoạt động của TCPCPNN tại Việt Nam, cụ thể:

(i) Bỏ hình thức và thủ tục đăng ký lập Văn phòng dự án. Theo đó, TCPCPNN sẽ hoạt động tại Việt Nam dưới 2 hình thức: 1- Giấy đăng ký hoạt động (hoạt động thông qua người đại diện, không thành lập và duy trì văn phòng tại Việt Nam) và 2- Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện (thành lập và duy trì văn phòng tại Việt Nam).

Ngoài ra, TCPCPNN được lựa chọn 1 trong 2 hình thức thành lập và hoạt động ngay từ đầu chứ không nhất thiết phải thực hiện đăng ký hoạt động trước như quy định tại Nghị định 12.

(ii) Nhiều thay đổi trong quy định về điều kiện để được cấp Giấy đăng ký tại Việt Nam:

  • Bổ sung thêm 02 điều kiện để được cấp Giấy đăng ký hoạt động:

+ TCPCPNN phải có đề xuất cụ thể về các chương trình, dự án, phi dự án để hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam trong 03 năm; và

+ Phải đề xuất người đại diện tại Việt Nam.

  • Thay đổi nhiều điều kiện để được cấp Giấy đăng ký thành lập văn phòng đại diện:

+ Không cần phải có Giấy đăng ký hoạt động nữa;

+ Không cần phải hoạt động tại Việt Nam từ 02 năm trở lên nữa;

+ Ngoài các điều kiện chung, để thành lập văn phòng đại diện, TCPCPNN cần đáp ứng 02 điều kiện trọng yếu: (i) Có cam kết hoạt động dài hạn tại Việt Nam và thống kê chi tiết các chương trình, dự án sẽ triển khai tại Việt Nam trong ít nhất 05 năm tại một hay nhiều địa phương mà quy mô, tính chất của chương trình, dự án đó đòi hỏi sự điều hành, giám sát thường xuyên, tại chỗ; và (ii) Có đề xuất Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

4. Thời gian hoạt động của TCPCPNN

Thời gian hoạt động của TCPCPNN phụ thuộc vào thời hạn của Giấy đăng ký. Theo đó, thời gian hoạt động của TCPCPNN tối đa 03 năm (đối với Giấy đăng ký hoạt động) và tối đa 05 năm (đối với Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện). Thời hạn này có thể được gia hạn nhưng không vượt quá thời hạn đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo pháp luật của nơi thành lập.

Nghị định 58 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi