NGÂN HÀNG KHÔNG ĐƯỢC MÔI GIỚI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ CHO KHÁCH HÀNG TRONG 60 NGÀY TRƯỚC VÀ SAU GIẢI NGÂN KHOẢN VAY

NGÂN HÀNG KHÔNG ĐƯỢC MÔI GIỚI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ CHO KHÁCH HÀNG TRONG 60 NGÀY TRƯỚC VÀ SAU GIẢI NGÂN KHOẢN VAY

2023-11-17 20:36:36 820

Bảo hiểm đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của xã hội, hoạt động bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm cũng nhận được sự quan tâm của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Để góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển lành mạnh, ngày 02/11/2023, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC (“Thông tư 67”) hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm 2023 và Nghị định 46/2023/NĐ-CP với rất nhiều nội dung đáng chú ý. Theo đánh giá của ATA, các quy định tại Thông tư 67 mang tính chặt chẽ, ràng buộc trách nhiệm cao hơn của doanh nghiệp bảo hiểm đối với người mua bảo hiểm, góp phần làm minh bạch thị trường bảo hiểm, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người mua bảo hiểm. Tại đây, ATA sẽ tổng hợp, phân tích và trình bày những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 67. Tiêu biểu như sau:

I. Quy định về cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

1. Giới hạn việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

Theo đó, Thông tư 67 cho phép doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm (sau đây gọi chung là “Doanh Nghiệp Bảo Hiểm”) có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần của quy trình cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đối với một hoặc một số sản phẩm bảo hiểm như sau:

 • Bảo hiểm vi mô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ có thời hạn trên 01 năm hoặc từ 01 năm trở xuống mà không yêu cầu thẩm định, đánh giá rủi ro trực tiếp trước khi giao kết hợp đồng cung cấp theo hình thức quy định;
 • Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 01 năm trở xuống, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cho các chuyến đi, du lịch cung cấp theo hình thức quy định.

Trường hợp thực hiện một phần quy trình cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đối với các sản phẩm ngoài các sản phẩm nêu trên, hoạt động tư vấn phải được thực hiện trực tiếp hoặc bằng hình thức cuộc gọi kết nối có ghi âm giữa Doanh Nghiệp Bảo Hiểm với bên mua bảo hiểm.

2. Nghĩa vụ thông báo về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng của Doanh Nghiệp Bảo Hiểm

Doanh Nghiệp Bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo thông tin cho Bộ Tài chính về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng như sau:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng: Thông báo các thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm, hình thức tổ chức cung cấp và các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thông tư 67 có hiệu lực: Thông báo các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm đang được cung cấp trên môi trường mạng trước ngày Thông tư này có hiệu lực.

II. Quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe phải được rà soát, chỉnh sửa để đáp ứng quy định trước ngày 01/07/2025

Thông tư 67 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của các quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm đối với các vấn đề sau:

 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn;
 • Thời gian chờ[1];
 • Bệnh có sẵn;
 • Việc tạm ứng từ giá trị hoàn lại;
 • Khôi phục hiệu lực hợp đồng;
 • Quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư và hợp đồng bảo hiểm hưu trí.

Theo đó, các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm tiếp tục triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ đã được Bộ Tài chính phê chuẩn trước ngày 01/7/2013 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 46/2023/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm) phải hoàn thành việc rà soát, chỉnh sửa các quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm của các sản phẩm tương ứng để đáp ứng quy định tại Thông tư 67 trước ngày 01/07/2025.

III. Làmnghĩa vụ cung cấp tài liệu của Doanh Nghiệp Bảo Hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm

Thông tư 67 quy định chi tiết các tài liệu mà Doanh Nghiệp Bảo Hiểm cần cung cấp khi giao kết hợp đồng bảo hiểm với khách hàng, bao gồm:

 • Quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm;
 • Tài liệu tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm;
 • Tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật;
 • Bản yêu cầu bảo hiểm, bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro được bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm.

Các tài liệu nêu trên sẽ là một phần của hợp đồng bảo hiểm và phải có nội dung đáp ứng các quy định theo quy định tại Thông tư.

Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm chỉ được tính kể từ khi khách hàng xác nhận đã nhận được các tài liệu nêu trên.

IV. Bổ sung quy định siết chặt đối với đại lý bảo hiểm là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nhằm ngăn chặn tình trạng ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm khoản vay, Thông tư 67 quy định tổ chức tín dụng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

Ngoài các nội dung nêu trên, Thông tư 67 còn đưa ra nhiều nội dung hướng dẫn liên quan đến các quy định bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe và các quy định về hoạt động nghiệp vụ của Doanh Nghiệp Bảo Hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các vấn đề như: Phương pháp tính phí sản phẩm bảo hiểm; phương pháp, cơ sở trích lập dự phòng; tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm; nguyên tắc phân chia thặng dư; v.v.). Nội dung chi tiết vui lòng xem tại văn bản chính thức của Thông tư 67.

Thông tư 67 có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2023.

[1] Là khoảng thời gian mà các sự kiện bảo hiểm xảy ra sẽ không được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chi trả đối với một số quyền lợi bảo hiểm sức khỏe.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi