NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

2024-01-12 14:49:43 377

Bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong bối cảnh làn sóng “cắt giảm” nhân sự đang diễn ra là một trong những ưu tiên của Nhà nước. Ngày 29/12/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH về bảo hiểm thất nghiệp (“Thông tư 15”).

1. Người lao động được chủ động đề nghị hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 15 cho phép người lao động tại đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được phép đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thực hiện theo quy trình theo quy định để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Điều chỉnh quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 15 điều chỉnh cơ sở xác định thời gian bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu (trước đây là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp) thành

a. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng đến đủ 144 tháng thì thời gian đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng thì những thời gian chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp không được bảo lưu.

b. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, Người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu là thời gian đã được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

c. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu được ghi tại quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

d. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu khi người lao động không đến nhận tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong đó, Người lao động không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu tại quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

e. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được xác nhận bổ sung sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (đối với các trường hợp người lao động đã hưởng trợ cấp thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 36 tháng khi giải quyết thì căn cứ thực tế vào thời gian đã đóng, hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Trong đó, Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 36 tháng trở lên làm căn cứ để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

3. Bổ sung các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm

Bổ sung thêm 2 trường hợp Người lao động không phải trực tiếp thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nếu thời gian thông báo nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc trường hợp:

+ Đi cai nghiện tự nguyện có xác nhận của cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Chuyển nơi hưởng trợ cấp.

Người lao động phải thông tin cho trung tâm dịch vụ việc làm (thông qua điện thoại, thư điện tử, fax, ...) về lý do không phải trực tiếp đến thông báo và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, đồng thời gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ nêu trên chứng minh thuộc trường hợp không phải thông báo trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông tư 15 có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024./.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi