NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TỪ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TỪ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

2023-11-10 19:40:01 946

Ngày 07/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP (“Nghị định 78”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước (“Nghị định 32”). Theo đó, ATA Legal Services đã cập nhật những nội dung đáng chú ý như sau:

1. Bổ sung nhiều dự án vào danh mục được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam ("VDB”)

Nghị định 78 ban hành Danh mục dự án được phép vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước thay thế cho Danh mục tại Nghị định 32. Theo đó, nhiều dự án được bổ sung vào danh mục mới, cụ thể:

(i) Đối với lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:

+ Dự án đầu tư xây dựng mới, đầu tư mở rộng, cải tạo, mua sắm thiết bị bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học (trước đó chỉ có dự án xây dựng, đầu tư mở rộng bệnh viện);

+ Dự án đầu tư xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, nâng cấp công trình đường bộ, công trình đường sắt, cảng thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không.

(ii) Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: bổ sung thêm Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất giống vật nuôi, giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản.

(iii) Đối với các dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn: bổ sung thêm Dự án nhiệt điện không sử dụng nguyên liệu than; Dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt.

2. Giảm bớt một số điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước

+ Bỏ điều kiện chưa được cấp vốn bởi tổ chức tài chính nhà nước khác. Nghị định 78 cho phép tất cả các đối tượng khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước không phân biệt đã được các tổ chức tài chính nhà nước khác cấp vốn chưa.

+ Loại bỏ 2 điều kiện về việc mua bảo hiểm tài sản và việc thực hiện hạch toán kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính.

Đây được coi là chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện dự án trong quá trình thực hiện hồ sơ vay vốn.

3. Giữ nguyên giới hạn cho vay nhưng bổ sung trường hợp được xem xét cho vay vượt giới hạn

Nghị định 78 bổ sung quy định đối với trường hợp khách hàng vay vốn, dự án được VDB đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn cho vay 15% đối với 1 khách hàng và 25% đối với khách hàng và người liên quan.

Các điều kiện để được cho vay vượt giới hạn:

  • Đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của pháp luật có liên quan;
  • Không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất liền trước năm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn;
  • Có hệ số nợ phải trả không quá 03 lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý/năm đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn;
  • Có nhu cầu vốn để thực hiện dự án có ý nghĩa kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo chính sách/chương trình, dự án của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

4. VDB tự quyết định thời hạn và mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư

a. Về thời hạn cho vay

Nghị định 32

Nghị định 78

Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không vượt quá 12 năm. Riêng các dự án thuộc nhóm A thì thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm.

VDB được quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án trên cơ sở kết quả thẩm định dự án và phù hợp theo các điều kiện nêu trên.

Trong một số trường hợp đặc biệt vượt quá thời hạn cho vay, VDB phải trình Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét, quyết định.

VDB được quyết định cho vay đối với từng dự án căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng.

b. Về mức lãi suất cho vay

Nghị định 32

Nghị định 78

Lãi suất được cho vay được tính bằng mức lãi suất bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu VDB được Chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 05 năm trong thời hạn 01 năm trước thời điểm công bố lãi suất theo quy định + tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của VDB.

 

VDB quyết định, bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ, ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.

- Mức lãi suất được áp dụng cho toàn bộ dư nợ của dự án trong hạn và các khoản giải ngân mới của các hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư ký kết kể từ ngày 22/12/2023;

- Đối với toàn bộ số dư nợ gốc bị chuyển quá hạn của từng khoản nợ vay: lãi suất tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn.

5. Điều khoản chuyển tiếp

- Đối với các hợp đồng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đã ký kết trước ngày Nghị định 78 có hiệu lực: các bên tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký.

- Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư đã ký kết trước ngày Nghị định 78 có hiệu lực:

+ Trường hợp các bên có thỏa thuận điều chỉnh hợp đồng theo Nghị định 78: Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với toàn bộ dư nợ và các khoản giải ngân còn lại (nếu có) của các hợp đồng tín dụng này, theo đó, VDB thẩm định, đánh giá và chịu trách nhiệm về khả năng, phương án trả nợ của khách hàng.

+ Trường hợp các bên không có thỏa thuận: tiếp tục thực hiện theo các hợp đồng đã ký và được Ngân sách Nhà nước cấp bù lãi suất, phí quản lý. Riêng lãi suất đối với các khoản giải ngân còn lại kể từ ngày Nghị định 78 có hiệu lực thì áp dụng mức lãi suất cho vay do VDB quyết định theo từng lần giải ngân.

- Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư, hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu ký kết trước thời điểm Nghị định 78 có hiệu lực: VDB dừng tính lãi đối với nợ lãi chậm trả kể từ thời điểm Nghị định 78 có hiệu lực thi hành và xóa sổ nợ lãi tính trên nợ lãi chậm trả đã phát sinh chưa thu đến thời điểm dừng tính lãi đối với nợ lãi chậm trả.

Nghị định 78 có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi