NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

2023-03-10 19:10:16 1717

Ngày 03/03/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BXD (“Thông tư 02”) hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

Thông tư 02 có một số điểm mới như sau:

1. Ban hành 03 mẫu hợp đồng xây dựng mới được áp dụng từ ngày 20/04/2023

a. Thông tư 02 đưa ra 03 mẫu hợp đồng xây dựng mới, bao gồm:

  • Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng: sử dụng cho loại hợp đồng tư vấn thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình.
  • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng.
  • Mẫu hợp đồng Thiết kế - Mua sắm vật tư, thiết bị - Thi công xây dựng công trình (gọi tắt là “hợp đồng EPC”): sử dụng cho loại hợp đồng trọn gói.

b. Phạm vi áp dụng mẫu hợp đồng: được áp dụng cho các hợp đồng xây dựng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Trường hợp bên giao thầu là tổng thầu, nhà thầu chính, các bên nghiên cứu vận dụng các nội dung cần thiết của mẫu hợp đồng này để xác lập, quản lý thực hiện hợp đồng.

Đối với các hợp đồng đơn giản quy mô nhỏ (với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng và gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng)[1], các loại hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng và hợp đồng hỗn hợp khác, các bên có thể tham khảo, vận dụng các mẫu hợp đồng trên để xác lập hợp đồng.

c. Các chủ đầu tư và nhà thầu không bắt buộc phải áp dụng các mẫu hợp đồng xây dựng này:

Chủ đầu tư và nhà thầu có thể vận dụng, tham khảo các mẫu hợp đồng trong quá trình xác lập, quản lý thực hiện hợp đồng cho các gói thầu xây dựng.

Tuy nhiên, trong hợp đồng xây dựng phải cụ thể các nội dung sau:

  • Thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp đồng và các trường hợp tương tự;
  • Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, phải thỏa thuận việc bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định;
  • Loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng không trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối;
  • Đối với hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh: phải thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, nguồn dữ liệu về giá và cơ sở giá để điều chỉnh hợp đồng không trái với hồ sơ mời thầu và pháp luật hợp đồng xây dựng.

2. Hướng dẫn cách xác định giá trị tạm thanh toán cho những trường hợp hợp đồng chưa đủ điều kiện thanh toán:

a. Đối với hợp đồng đơn giá điều chỉnh, khi đến kỳ thanh toán chưa có dữ liệu điều chỉnh đơn giá, giá hợp đồng thì sử dụng đơn giá trong hợp đồng để thực hiện tạm thanh toán;

b. Đối với các sản phẩm, công việc, công tác đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thành theo đúng yêu cầu của hợp đồng thì căn cứ mức độ hoàn thành đối với từng trường hợp cụ thể và chi tiết đơn giá sản phẩm, công việc, công tác đó trong hợp đồng để thực hiện tạm thanh toán.

3. Phương án thực hiện các hợp đồng xây dựng đã ký kết hoặc đang trong quá trình xác lập trước thời điểm Thông tư 02 có hiệu lực thi hành

a. Các hợp đồng xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư 02 có hiệu lực thì thực hiện theo quy định trước đó.

b. Các hợp đồng xây dựng đang đàm phán, chưa ký kết mà có nội dung chưa phù hợp với Thông tư 02 thì phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên.

c. Nội dung hợp đồng trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng chưa phát hành thì phải điều chỉnh lại theo Thông tư 02. Trường hợp đã phát hành thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ. Nếu đã đóng thầu thì thực hiện theo điểm b trên.

Thông tư 02 có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023 và thay thế 04 Thông tư liên quan đến hợp đồng xây dựng trước đó bao gồm: Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng, Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình và Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

[1] Khoản 2 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP; Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi