QUY TRÌNH CHẤP THUẬN THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI SỞ GDCK VIỆT NAM ĐỒNG THỜI VỚI QUY TRÌNH XEM XÉT, CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU TẠI SỞ GDCK HÀ NỘI

QUY TRÌNH CHẤP THUẬN THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI SỞ GDCK VIỆT NAM ĐỒNG THỜI VỚI QUY TRÌNH XEM XÉT, CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU TẠI SỞ GDCK HÀ NỘI

2023-07-28 20:06:45 1175

Theo quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Thông tư số 30/2023/TT-BTC (đã được ATA Legal Services cập nhật tại đây), việc giao dịch trái phiếu, bao gồm trái phiếu riêng lẻ phải được thực hiện thông qua thành viên giao dịch. Trong đó, thành viên giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán (“SGDCK”) bao gồm thành viên giao dịch và thành viên giao dịch đặc biệt.

Để đảm bảo giám sát và quản lý hoạt động của các thành viên giao dịch trái phiếu riêng lẻ này, ngày 10/7/2023, SGDCK Việt Nam đã ban hành Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (“Quy chế”) kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN.

Dưới đây, ATA Legal Services sẽ giới thiệu về điều kiện và các trình tự, thủ tục để các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng và phải tiến hành để trở thành thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt của hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ.

1.     Điều kiện đăng ký thành viên giao dịch

Theo quy định, thành viên giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại SGDCK bao gồm thành viên giao dịch và thành viên giao dịch đặc biệt. Trong đó thành viên giao dịch là công ty chứng khoán; thành viên giao dịch đặc biệt là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điều kiện đăng thành viên đối với các đối tượng này cụ thể như sau:

Điều kiện

Thành viên giao dịch

Thành viên giao dịch đặc biệt

Điều kiện về chủ thể

Công ty chứng khoán là thành viên bù trừ hoặc thành viên lưu ký có hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung;

Trường hợp đăng ký trở thành thành viên giao dịch công cụ nợ, công ty chứng khoán là thành viên lưu ký và được cấp phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Chứng khoán.

- Là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định và không trong tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, trừ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định;

- Là thành viên lưu ký hoặc tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, trừ ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản trực tiếp tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định

Điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin

- Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy định;

- Có phương tiện cung cấp thông tin giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phục vụ nhà đầu tư;

- Có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy định;

- Có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều kiện về quy trình nghiệp vụ

Có quy trình, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Không quy định.

Điều kiện về nhân sự

Có tối thiểu 02 nhân sự công nghệ thông tin có trình độ đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin và đáp ứng các quy định sau:

- Trưởng bộ phận công nghệ thông tin phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Nhân viên công nghệ thông tin phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác sau: quản trị hệ thống mạng, quản trị các hệ điều hành, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin và quản trị cơ sở dữ liệu.

Có tối thiểu 02 nhân sự công nghệ thông tin có trình độ đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, trong đó nhân viên công nghệ thông tin phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác sau: quản trị hệ thống mạng, quản trị các hệ điều hành, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin và quản trị cơ sở dữ liệu.

2.     Trình tự, thủ tục đăng ký thành viên

Bước

Tên thủ tục

Nội dung thủ tục

Đơn vị thực hiện

Thời hạn giải quyết

Bước 1

Nộp hồ sơ

Nộp đồng thời 2 bộ hồ sơ:

1. Bộ hồ sơ đăng ký thành viên tới Sở GDCKVN; và

2. Bộ hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch trái phiếu tới Sở GDCK Hà Nội

Tổ chức đăng ký

 

Bước 2

Xem xét hồ sơ

1. Xem xét hồ sơ

2. Ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần)  

Sở GDCK VN

Sở GDCK HN

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

Bước 3

Sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Sửa đổi, bổ sung hồ sơ    

Tổ chức đăng ký

60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Sở GDCK HN xem xét hồ sơ đăng ký kết nối GD trái phiếu sửa đổi, bổ sung và gửi báo cáo tới sở GDCKVN

Sở GDCK VN xem xét hồ sơ đăng ký thành viên

Sở GDCK HN và Sở GDCK VN

Trong 3 ngày làm việc.

Bước 5

Ra VB yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật

VB yêu cầu tổ chức đăng ký thực hiện:

1. Hoàn thiện cơ sở vật chất, cài đặt hệ thống, kết nối các phần mềm truyền nhận dữ liệu giao dịch và thử nghiệm hệ thống đến Sở GDCK Hà Nội (nếu có);

2. Sở GDCK Hà Nội hướng dẫn tổ chức đăng ký cập nhật các thông số kỹ thuật, hệ thống vào hồ sơ đăng ký kết nối và hỗ trợ tổ chức đăng ký hoàn tất các thủ tục.

Sở GDCK VN

Sở GDCK Hn

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và báo cáo của Sở GDCK HN

Bước 6

Hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật

+ Phối hợp với Sở GDCK HN hoàn thành cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật theo yêu cầu;

+ Gửi bản cập nhật hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo hướng dẫn của Sở GDCK HN cho Sở GDCK VN

Tổ chức đăng ký

30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở GDCK VN

Bước 7

Thông báo kế hoạch kiểm tra

Sở GDCK VN thông báo về:

1. Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật trong trường hợp:

- Đăng ký kết nối giao dịch trực tuyến;

- Đăng ký kết nối giao dịch từ xa và sử dụng máy trạm mới để kết nối giao dịch đến Sở GDCK HN;

2. Kế hoạch kiểm tra từ xa và giao Sở GDCK HN kiểm tra từ xa trong trường hợp chỉ đăng ký kết nối giao dịch từ xa và sử dụng máy trạm đã được Sở GDCK HN chấp thuận kết nối giao dịch từ xa trên thị trường chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch và thị trường công cụ nợ.

Sở GDCK VN

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức đăng ký và báo cáo của Sở GDCK HNvề việc tổ chức đăng ký hoàn tất các yêu cầu theo quy định

Bước 8

Tiến hành kiểm tra

Tiến hành kiểm tra

Sở GDCK VN

Sở GDCK HN

Theo kế hoạch

Bước 9

Đăng ký ngày giao dịch chính thức

Trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, thành viên đăng ký hoàn thành:

- Đăng ký sử dụng Hệ thống công bố thông tin điện tử;

- Ký hợp đồng cung cấp thông tin;

- Đăng ký ngày giao dịch chính thức trên Sở GDCK HN.

Tổ chức đăng ký

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở GDCK VN

Bước 10

Quyết định chấp thuận thành viên

1. Sở GDCK VN ban hành quyết định chấp thuận tư cách thành viên.

2. Sở GDCK Hà Nội có văn bản chấp thuận kết nối giao dịch

Sở GDCK VN

Sở GDCK HN

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đăng ký hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu.

3.    Thành viên phải triển khai hoạt động giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của SGDCK Hà Nội trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được SGDCK Việt Nam chấp thuận tư cách thành viên.

Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được áp dụng từ ngày 10/7/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi