TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

2022-10-07 16:45:19 411

Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) ban hành Thông tư số 12/2022/TT-NHNN (“Thông tư 12”) hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp thay thế các Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016 và Thông tư 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017 (sau đây gọi chung là “Thông tư 03”).

Về cơ bản, Thông tư 12 kế thừa các quy định tại Thông tư 03 liên quan đến Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của bên đi vay; việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của bên cho vay tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam để thực hiện khoản vay nước ngoài; Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện khoản vay nước ngoài; Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch chuyển tiền liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm trên lãnh thổ Việt Nam, chuyển tiền bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài, hoàn trả khoản nhận nợ giữa bên đi vay và bên bảo đảm liên quan đến khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh; Việc cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin trên Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi là Trang điện tử); Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Tuy nhiên, Thông tư 12 có một số thay đổi đáng lưu ý so với Thông tư 03 cụ thể như sau:

1. Đối với khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành thanh toán dư nợ gốc nói trên trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm tròn 01 năm tính từ ngày rút vốn đầu tiên thì không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký với ngân hàng Nhà nước (Thông tư 03 quy định nếu thanh toán trong 10 ngày kể từ ngày tròn 01 năm thì không cần thực hiện đăng ký).

2. Bổ sung các trường hợp không cần thực hiện đăng ký thay đổi đăng ký khoản vay

Điều 17.2 Thông tư 12 quy định bên đi vay chỉ cần thực hiện việc thông báo thay đổi khoản vay trên trang điện tử mà không phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay đối với các trường hợp sau:

  • Thay đổi kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí trong phạm vi 10 (mười) ngày làm việc so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận (Thông tư 03 là 10 (mười) ngày lịch).
  • Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản vay nước ngoài so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận tại văn bản xác nhận đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài nhưng không thay đổi cách xác định lãi, phí tại thỏa thuận vay nước ngoài;
  • Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài so với số tiền đã nêu trong văn bản xác nhận đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài;
  • Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ trên văn bản xác nhận đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. Doanh nghiệp tiến hành đăng ký thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ phần còn lại trước khi thực hiện việc rút vốn, trả nợ này.

3. Bên cạnh việc vẫn quy định bên đi vay sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến khoản vay nước ngoài, Thông tư 12 cho phép bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác để thực hiện khoản vay nước ngoài tại ngân hàng nơi bên đi vay mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nếu đồng tiền vay không phải là đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Thông tư 12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi