THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SẢN XUẤT TỪ 50 HA ĐẾN DƯỚI 1000 HA TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SẢN XUẤT TỪ 50 HA ĐẾN DƯỚI 1000 HA TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

2022-11-25 15:26:58 418

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 (“Nghị quyết 55”) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Liên quan đến hoạt động quản lý đất đai, khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 55 đưa ra cơ chế: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Nhằm triển khai cơ chế nêu trên, ngày 18/11/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-TTg (“Quyết định 23”) quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân (“HĐND”) tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết 55.

Về phạm vi uỷ quyền:

Theo Quyết định 23, HĐND tỉnh Khánh Hoà được uỷ quyền xem xét và quyết định đối với các nội dung cụ thể như sau:

  • Xem xét và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1000 ha.
  • Cho ý kiến thẩm định đối với dự án đầu tư, dự án đầu tư công, dự án PPP thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với đất rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1000 ha trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
  • Xem xét, quyết định đối với dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ từ ngày 01/8/2022 đến ngày 17/11/2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, hoàn thiện kết quả thẩm định và trình HĐND tỉnh Khánh Hoà xem xét, quyết định.

Những Dự án được HĐND tỉnh Khánh Hòa quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Quyết định này phải hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng rừng trong thời gian Nghị quyết 55 có hiệu lực thi hành (chậm nhất trước 31/7/2027)[1].

Về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của HĐND tỉnh Khánh Hoà theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ:

Bước

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (“NNPTNT”).

Tổ chức, cá nhân có đề nghị.

 

2

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có hướng dẫn trực tiếp/ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Sở NNPTNT.

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Niêm yết công khai việc chuyển mục đích sử dụng rừng tại UBND xã nơi có rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng, niêm yết ít nhất 15 ngày làm việc.

+ Lấy ý kiến của chủ rừng, cộng đồng dân cư nơi có rừng.

+ Báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc lấy ý kiến.

Sở NNPTNT.

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3

Tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4

Tổng hợp, trình kết quả thẩm định tới HĐND tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.

5

Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nhận được tờ trình và các tài liệu có liên quan từ UBND tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định 23 có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2022, được thí điểm thực hiện đến khi Nghị quyết 55 hết hiệu lực (hết ngày 31/7/2027).

[1] Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 55 quy định: Nghị quyết 55 có hiệu lực từ 01/8/2022 và được thực hiện trong 05 năm.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi