ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ĐƯỢC UỶ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ĐƯỢC UỶ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

2023-05-12 15:39:32 683

Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 hiện hành, Giá đất cụ thể được sử dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Giá đất cụ thể sẽ do Uỷ ban nhân dân ("UBND”) cấp tỉnh quyết định. Tuy nhiên, với trường hợp chủ thể sử dụng đất là các hộ gia đình, cá nhân, thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất thuộc về UBND cấp huyện nhưng việc xác định, phê duyệt giá đất cụ thể lại do UBND cấp tỉnh thực hiện đã khiến cho được việc thực hiện thủ tục về đất đai càng thêm phức tạp và kéo dài. Xác định đây là một tồn tại nên tại dự thảo Luật Đất đai mới, các nhà làm luật đã xây dựng theo hướng phân định quyền hạn của các cấp chính quyền địa phương trong việc quyết định giá đất cụ thể. Theo đó, chính quyền cấp nào quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cho đối tượng nào sẽ đồng thời là cấp quyết định giá đất cụ thể để áp dụng xác định quyền lợi hoặc nghĩa vụ của đối tượng đó.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, trên cơ sở đánh giá tính hiệu quả của chính sách phân quyền theo tinh thần tại Dự thảo Luật Đất đai mới, căn cứ Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị khuyến khích việc đổi mới, sáng tạo, vừa qua, ngày 06/05/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP (“Nghị Quyết 73”) cho phép UBND cấp tỉnh ủy quyền UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể.

1. Phạm vi UBND cấp tỉnh được uỷ quyền cho UBND cấp huyện 

  • Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
  • Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh khi uỷ quyền

  • Bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền;
  • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công việc uỷ quyền;
  • Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc đã ủy quyền;
  • Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Nghị quyết 73 có hiệu lực kể từ ngày 06/05/2023 đến khi Luật đất đai 2013 sửa đổi được Quốc hội thông qua thay thế Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi