SỬ DỤNG QUY HOẠCH BẢO VỆ RỪNG HIỆN TẠI ĐỂ XÉT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG KHI CHƯA CÓ QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP QUỐC GIA HOẶC QUY HOẠCH TỈNH

SỬ DỤNG QUY HOẠCH BẢO VỆ RỪNG HIỆN TẠI ĐỂ XÉT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG KHI CHƯA CÓ QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP QUỐC GIA HOẶC QUY HOẠCH TỈNH

2023-09-08 18:04:34 834

Căn cứ Điều 19 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định một trong những điều kiện để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là phải phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, theo Nghị quyết 61/2022/QH15 và Nghị quyết 131/NQ-CP, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019 sẽ được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều địa phương hiện nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh nhưng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và quy hoạch 03 loại rừng đã hết hiệu lực thi hành đã khiến các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gặp khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án.

Vì vậy, ngày 31/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP quy định về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (“Nghị quyết 139”).

Theo đó, đối với các địa phương chưa có quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 được quyết định hoặc phê duyệt.

Các loại quy hoạch nêu trên được lập, phê duyệt theo quy định về trình tự, thủ tục của văn bản quy phạm pháp luật nào thì khi điều chỉnh nội dung và kéo dài thời kỳ áp dụng trình tự, thủ tục điều chỉnh quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đó hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Nghị quyết 139 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2023, được thực hiện cho đến khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo Luật Quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi